SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Tento souhlas se poskytuje pouze pro zpracování těch osobních údajů, které jsou nezbytné pro práci Správce a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu.
Účel zpracování osobních údajů, pro který se tento souhlas poskytuje, je použití osobních údajů pro:
- vedení nezbytné zdravotní dokumentace,
- pořizování a zveřejňování údajů a fotografií v propagačních materiálech Správce, včetně webu Správce, facebooku,
- pojištění výše uvedeného dítěte,
- zajištění autobusové dopravy na tábory organizované Správcem,
- převzetí dítěte z tábora (kontakt na osobu, která bude dítě přebírat),
- emailová a telefonická komunikace se subjektem a následným oslovením s aktuální nabídkou v dalším roce.

Zákonný zástupce poskytuje souhlas na celé období tábora, zájmové aktivity organizovaný Správcem a na zákonem stanovenou dobu nezbytnou pro jejich zpracování, vědecké účely a archivnictví. Souhlas poskytuje pouze Správci, který bez zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní a citlivé osobní údaje poskytnout dalším osobám a úřadům a musí tyto údaje zabezpečit před neoprávněným nebo nahodilým přístupem a zpracováním, před změnou a zničením, zneužitím či ztrátou.


Uděluji souhlas organizátorovi, Marcela Jelínková, Fráni Kopečka 798/4, Znojmo 669 02, IČO: 87555654 (dále jen „Správce“) - bubnovací, taneční, výtvarný, sportovní, dívčí, všeobecný, Scooby-Doo a mini tábor - souhlas se zpracováním osobních údajů účastníka pro níže uvedené účely a v uvedeném rozsahu:

Uděluji souhlas organizátorovi, Ivan Mráz, Fráni Kopečka 798/4, Znojmo 669 02, IČO: 64429661 (dále jen „Správce“) - airsoftový a paintoballový tábor - souhlas se zpracováním osobních údajů účastníka pro níže uvedené účely a v uvedeném rozsahu:

Propagační aktivity
Účel zpracování: Veřejná propagace činností Správce v zájmové aktivitě (publikace na internetových stránkách a v tištěných materiálech), na facebooku při organizaci tábora, zájmové aktivity.
Rozsah osobních údajů: Fotografie, video nahrávky.
Doba zpracování: 3 roky od data přihlášení na tábor, do zájmové aktivity.

Souhlas pro přímý marketing
Účel zpracování: Kontaktování a zasílání nabídek (pozvánky na akce pořádané Správcem, nabídky kurzů, akcí, táborů apod. pořádaných Správcem) a to i na elektronické kontakty Klienta ze strany Správce.
Rozsah osobních údajů: Telefon, mobilní telefon, emailová adresa.
Doba zpracování:3 roky od data přihlášení na tábor, do zájmové aktivity.Zákonný zástupce byl poučen o svých právech, zejména o právu tento souhlas kdykoli odvolat a to i bez udání důvodů, o právu přístupu k těmto údajům, právu na jejich opravu, o tom, že poskytnutí osobního údaje je dobrovolné, právu na sdělení o tom, které osobní údaje byly zpracovány a k jakému účelu. Dále potvrzuje, že byl poučen o tom, že pokud zjistí nebo se bude domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat uvedené instituce o vysvětlení, požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.